Barabasz na Facebooku
 
    Tłumaczenie


   Dla Kadry

Regulamin Szko造 P造wania

REGULAMIN KURSÓW

 1. Ofert kursów Nauki P造wania organizowanych przez Szko喚 P造wania Barabasz przedstawiono na stronie internetowej szko造.

 2. Zasady op豉t za kursy zosta造 okre郵one w regulaminie op豉t.

 3. W ramach oferowanych kursów Szko豉 zobowi您uje si do nauczania wybranego przez uczestnika poziomu kursu nauki p造wania i do這瞠nia wszelkich stara w celu zapewnienia najwy窺zego poziomu 鈍iadczonych us逝g poprzez:

  1. wspó逍rac z wykwalifikowanymi osobami,

  2. realizacj autorskiego programu nauczania,

  3. zapewnienia uczestnikom wszelkich sprz皻ów przydatnych w nauce: deski p造wackie, p貫twy, makarony do P造wania, wiose趾a,

  4. systematyczn ocen post瘼ów w nauce.

 4. Liczebno嗆 osób na kursie to do 10 osób na torze i do 15 osób na malej niecce basenowej, Szko豉 zastrzega sobie prawo do zwi瘯szenia liczby osób na kursie do 3 osób.

 5. Organizacja roku szkolnego:

  1. Zaj璚ia kursowe rozpoczynaj si od wrze郾ia.

  2. Kursy ko鎍z si po zrealizowaniu jednostek lekcyjnych okre郵onych dla danego kursu.

  3. Zaj璚ia kursowe nie odbywaj si w dniach wolnych od zaj耩, okre郵onych w Kalendarzu Kursów na stronie internetowej. Tj. dni 鈍i徠eczne oraz podczas ferii 鈍i徠ecznych. Dni wolne od zaj耩 dla danego kursu nie przepadaj tylko s odrabiane na bie膨co. Jednak Szko豉 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kalendarzu kursów o czym niezw這cznie powiadomi uczestników kursu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej lub telefonicznie.

 6. Po ka盥y kursie ka盥y z jego uczestników na zako鎍zenie otrzymuje Certyfikat uko鎍zenia kursu.

 7. Zaj璚ia kursowe w Szkole P造wania Barabasz odbywaj si w cyklu 10  jednostek lekcyjnych, z mo磧iwo軼i kontynuacji  na kursie wy窺zego stopnia w kolejnym cyklu.

 8. Uczestnik kursu, który osi庵n掖 poziom zaawansowany ma mo磧iwo嗆 przej軼ia do grupy wy窺zej w stopniu zaawansowania zwanej sekcj p造wack.

 9. Sekcja P造wacka to kurs dla osób szkol帷ych si w p造waniu sportowym. 

 10. Uczestnik kursu zobowi您any jest do:

  1. posiadania odpowiedniego stroju :k徙ielówek lub stroju k徙ielowego, czepka p造wackiego  klapek k徙ielowych gumowych lub silikonowych oraz r璚znika k徙ielowego,

  2. regularnego uczestnictwa w kursie. Od uczestnika w kursie wymaga si ponadto punktualno軼i, zdyscyplinowania oraz aktywnego udzia逝.

  3. przestrzegania zasad bezpiecze雟twa na basenie, a w szczególno軼i stosowania si do niniejszych zakazów:

   1. zakazu biegania na terenie basenu,

   2. zakazu skakania do basenu bez wyra幡ego polecenia prowadz帷ych kurs,

   3. zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji - bez uprzedniego zg這szenia tego prowadz帷emu,

   4. zakazu popychania, podtapiania innych uczestników kursu.

  4. uczestnik kursu (w przypadku nieletnich - jego rodzice lub opiekunowie) sk豉da o鈍iadczenie o stanie zdrowia,

  5. oddania kluczyka, czas jednych wykupionych zaj耩 to 75 minut liczony od momentu pobrania kluczyka do jego zwrotu w kasie, op豉ty naliczane po przekroczeniu czasu pokrywa jako op豉t dodatkow uczestnik kursu. Za zgubiony kluczyk lub nie oddanie go po zaj璚iach odpowiada uczestnik kursu.

  6. Wype軟ienia umowy -zg這szenie ka盥orazowo przed ka盥ym kursem.

 11. Uczestnikowi kursu przys逝guje prawo do:

  1. Uzasadnionej zmiany grupy kursowej i przeniesienie go do innej grupy je郵i taka istnieje, o czym mo瞠 zadecydowa kursant w porozumieniu z instruktorem grupy do której przynale篡.

  2. Rezygnacji z kursu, któr uczestnik mo瞠 z這篡 przed rozpocz璚iem kursu. W ka盥ym przypadku uczestnik kursu zobowi您any jest z這篡 rezygnacj w postaci pisemnego o鈍iadczenia lub drog elektroniczna. W przypadku podj璚ia przez uczestnika, decyzji o rezygnacji z kursu, Szko豉 dokona wzajemnych rozlicze tj. wniesionych przez uczestnika i nale積ych szkole op豉t.

  3. W przypadku zdarze losowych lub nieszcz窷liwego wypadku uniemo磧iwiaj帷ych kontynuacj kursu potwierdzonych stosownym dokumentem Szko豉 P造wania Barabasz zwraca kwot za niewykorzystane zaj璚ia pomniejszon o koszty zwi您ane z utrzymaniem miejsca na kursie.

  4. Odrobienia  2 zaj耩 niewykorzystanych z winy uczestnika, po wcze郾iejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z kierownikiem pod numerem telefonu podanym na stronie lub drog elektroniczn. Mo磧iwo嗆 odrobienia zaj耩 jest mo磧iwa wy陰cznie do ko鎍a trwania kursu do którego uczestnik zobowi您a si ucz瘰zcza. Nie ma mo磧iwo軼i zwrotu pieni璠zy za nieobecno軼i.

 12. Szko豉 zastrzega sobie prawo do:

  1. Czasowej lub docelowej zmiany instruktorów P造wania, w przypadku choroby lub na wniosek instruktora, co zostanie okre郵one na stronie internetowej.

  2. Podniesienie op豉ty ( rat ) za kurs lub zmiany zasad organizacji- obni瞠nie ilo軼i planowanych jednostek lekcyjnych i/lub skrócenie d逝go軼i jednostki lekcyjnej – gdy w trakcie jego trwania ilo嗆 aktywnych uczestników jest mniejsza od minimalnej czyli 5 osób na torze. Zaproponowana przez szko喚 zmiana wymaga zgody wszystkich uczestników kursu. W przypadku braku zgody wszystkich uczestników kursu, szko豉 zaproponuje uczestnikom – je郵i b璠zie taka mo磧iwo嗆 przej軼ie do innych grup kursowych tego samego typu i na tym samym poziomie zaawansowania. W razie braku takiej mo磧iwo軼i Szko豉 zastrzega sobie prawo do rozwi您ania grupy dokonuj帷 wzajemnych rozlicze tj. wniesionych przez uczestnika kursu i nale積ych szkole op豉t.

  3. Odrobienia  2 zaj耩 niewykorzystanych z winy uczestnika, po wcze郾iejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z kierownikiem pod numerem telefonu podanym na stronie lub drog elektroniczn. Mo磧iwo嗆 odrobienia zaj耩 jest mo磧iwa wy陰cznie do ko鎍a trwania kursu do którego uczestnik zobowi您a si ucz瘰zcza nie wi瘯szej liczby godzin ni 2 zaj璚ia. Nie ma mo磧iwo軼i zwrotu pieni璠zy za nieobecno軼i.

  4. Czasowego zawieszenia uczestnika kursu w zaj璚iach, gdy ucz瘰zcza on na zaj璚ia i zalega wi璚ej ni 14 dni z op豉t za kurs. Szko豉 zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia uczestnika w zaj璚iach do czasu uregulowania nale積ych szkole op豉t. Czasowe zawieszenie uczestnika w zaj璚iach, nie zwalnia uczestnika z konieczno軼i uregulowania nale積ych szkole op豉t.

  5. Wykre郵enia uczestnika kursu z grupy kursowej ,gdy:

   1. uczestnik w sposób ra膨cy zakóca tok prowadzonych zaj耩, mimo upomnie instruktora nie stosuje si do zalece,

   2. narusza zasady bezpiecze雟twa swoje i innych uczestników.

 13. W przypadku uczestnika kursu, który nie uko鎍zy 18 roku 篡cia zgoda na uczestnictwo w kursie odbywa si przez przedstawiciela ustawowego: rodzica lub opiekuna.

 14. Uczestnik kursu odpowiada za szkody materialne wyrz康zone na terenie p造walni, na której odbywa kurs. Odpowiedzialno嗆 za szkody materialne wyrz康zone przez uczestnika ma這letniego poni瞠j 18 roku 篡cia ponosz przedstawiciele ustawodawczy: rodzice, opiekunowie. Odbywa si to na zasadach ogólnych okre郵onych w Kodeksie Cywilnym.

 15. Szko豉 odpowiada za uczestnika kursu od momentu rozpocz璚ia zaj耩 do ich zako鎍zenia je郵i uczestnik znajduje si w grupie pod nadzorem instruktorskim. Prowadz帷y zaj璚ia nie odpowiada za uczestnika kursu znajduj帷ego si w szatni w trakcie trwania zaj耩 a tak瞠 przed i po zaj璚iach.

 16. Za rzeczy skradzione lub zagubione w szatni lub na niecce basenowej Szko豉 P造wania Barabasz nie odpowiada.

 17. Uczestników kursu oraz osoby im towarzysz帷e obowi您uj przepisy ogólne zgodne z regulaminem p造walni.

Aktywnym uczestnikiem kursu jest osoba, która zapisa豉 si na kurs i nie zosta豉 wykre郵ona z listy uczestników danego kursu.

 

REGULAMIN OPxT

 1. Ceny kursów nauki P造wania, oferowanych przez Szko喚 P造wania Barabasz zale積e s od:

  1. typu wybranego kursu,

  2. przys逝guj帷ych uczestnikowi rabatów i promocji,

  3. *zni磬i przys逝guj帷e kursantowi nie 陰cz si.

 2. Cena kursu uwzgl璠nia podatek VAT. W przypadku wprowadzenia na kursy podatku VAT innego ni zwolniony w trakcie trwania kursu, op豉ta za kurs zostanie podwy窺zona  o wprowadzony podatek VAT, w wysoko軼i i na zasadach okre郵onych w stosownej ustawie – powy窺ze nie dotyczy wzniesionych wcze郾iej op豉t (rat) za kurs.

 3. Op豉ty za kurs mo積a regulowa w nast瘼uj帷y sposób:

  1. Jednorazowo

  2. W dwóch ratach, wed逝g kwot podanych w ofercie.

 4. Uczestnik kursu mo瞠 zwróci si do szko造 z pisemn pro軸 o zmian terminów p豉tno軼i poszczególnych op豉t (rat). Zmiana terminów nast瘼uje wy陰cznie za zgod w豉軼iciela szko造.

 5. W przypadku rezygnacji z kursu okre郵onej w Regulaminie Kursów lub wykre郵enia uczestnika z kursu Szko豉 dokona wzajemnych rozlicze, tj. wniesionych przez uczestnika kursu i nale積ych szkole op豉t za kurs i tak:

  1. Je郵i uczestnik podpisze i wype軟i deklaracj zg這szenia na kurs p造wania zobowi您uje si tym samym do op豉ty za ca造 kurs p造wania, który wybra oraz akceptuje tre嗆 deklaracji. Za wyj徠kiem przypadków okre郵onych poni瞠j.

  2. Choroba uniemo磧iwiaj帷a kontynuowanie kursu, potwierdzona za鈍iadczeniem lekarskim na okres obowi您uj帷ego zwolnienia. Zwrot kwoty zostanie pomniejszony o podatek VAT, ilo嗆 zaj耩 które odb璠 si do dnia zg這szenia rezygnacji, rezygnacja z kursu musi zosta z這穎na w formie pisemnej, lub drog elektroniczn na adres e-mail: info@naukaplywania.opole.pl

  3. Op豉ty naliczane s do dnia oficjalnego zg這szenia.

  4. Je郵i uczestnik zapisa si na kurs, który ju si rozpocz掖, zobowi您uje si do uiszczenia op豉ty pomniejszonej o zaj璚ia, które ju si odby造.

  5. Je瞠li kursant ucz瘰zcza na zaj璚ia w cyklu ca這rocznym, w przypadku rezygnacji w trakcie jego trwania zobowi您any jest wyrówna ró積ic do ceny regularnej bez zni磬i.

  

Nowe kursy p造wania


Aqua aerobik

Organizujemy zaj璚ia aqua aerobiku na p造walni PSP 5
i Wodnej Nucie w Opolu.

 

Zaj璚ia:

jednorazowe 70 z,
1 raz w tygodniu 45 z,
2 razy w tygodniu 45 z,
3 razy w tygodniu 40 z.

 


Szczegó這we informacje


 
 

BARABASZ
Szko豉, kursy p造wania w Opolu

Zapisy i informacje telefonicznie:
tel. 662 146 519, 604 512 889
e-mail: info@naukaplywania.opole.pl

 
 Szybkie linki: Basen Opole | Kursy p造wania | Szko豉 p造wania

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA